وب لاگ تخصصی شعر طنز http://sheretanz.mihanblog.com 2020-09-17T20:56:43+01:00 text/html 2019-01-19T09:46:09+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی بی پولی http://sheretanz.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/13971029.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ای همسر باوفای خوبم<br>بر شوهر خود بهانه نتراش<br><br>هی در پی پول، کنج جیبم<br>بیهوده نکن تلاش و کنکاش<br><br></font><br></div> text/html 2019-01-15T09:27:51+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی نیسان آبی http://sheretanz.mihanblog.com/post/404 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/13971025.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">آن خودروی خوف و خفن، نیسان آبی<br>ابزار جنگ تن‌ به تن نیسان آبی<br><br>از رخش هم دشوارتر باشد مهارش<br>دارد هزاران فوت و فن، نیسان آبی<br><br></font><br></div> text/html 2019-01-09T10:18:23+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی پالتو 14 ساله http://sheretanz.mihanblog.com/post/403 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/13971019.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ای چارده‌ساله پالتوی من<br>ای رفته سرآستین و دامن<br><br>ای آن‌كه به‌پشت‌ورو رسیدی<br>جر خورد‌ی و وصله‌پینه‌ایدی<br><br></font><br></div> text/html 2019-01-05T07:53:01+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی (در گرانی مرغ!) http://sheretanz.mihanblog.com/post/402 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/13971015.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">عمرِ&nbsp; دلِ خود تباه نتوانم کرد<br>در حقّ&nbsp; وی اشتباه نتوانم کرد<br>با قلب ضعیف خویش ای مرغ عزیز!<br>بر قیمت تو نگاه نتوانم کرد!<br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-01-02T10:22:14+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی پینوکیو http://sheretanz.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/13971012.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">منم پینوکیوی عشق تو در ساده انگاری<br>تو هم در سرزمینِ عاشقان روباهِ مکاری <br><br>رفیقم بودی امّا نارفیقی کرده ای صد بار<br>بلاهایی که آوردی سرم را یاد می آری؟! <br><br></font><br></div> text/html 2018-12-30T10:47:24+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی زایمان...! http://sheretanz.mihanblog.com/post/400 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/13971009.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ما كه در صف از فشار همدگر زائیده‌ایم<br>صبح‌ها تا شام و شب‌ها تا سحر زائیده‌ایم<br><br>از فشار جمعِ مردم بارها با حال زار<br>در كنار دكّه‌ی «مشتی صفر» زائیده‌ایم<br><br></font><br></div> text/html 2018-12-29T07:27:08+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی اسباب کشی http://sheretanz.mihanblog.com/post/399 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/1397104.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پسرم جمع کن که طبق روال <br>چشم بر هم زدیم و شد سر سال<br><br>آمد از نو ، عزا گرفتن ها<br>هی به دنبال خانه رفتن ها<br><br></font><br></div> text/html 2018-12-18T06:45:13+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی باجناق نامه http://sheretanz.mihanblog.com/post/397 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/1397927.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br>آمدی باز از در ناسازگاری باجناق<br>آمدی پا روی اعصابم گذاری باجناق<br><br>واقعیّت را بگویم برخلاف انتظار<br>نزد مادرزن هوایم را نداری باجناق<br><br></font><br></div> text/html 2018-11-29T09:54:27+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی تاهل http://sheretanz.mihanblog.com/post/393 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/139798.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">بر یک صنم ، مایل شدم<br>رفتم به او نائل شدم<br>البته چون قابل شدم<br>خرّم دل و خوشدل شدم<br>بر عشق خود واصل شدم<br>دیگر متأهل شدم<br><br></font><br></div> text/html 2018-11-20T09:33:03+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی کِی کسی در کیفِ شاعر پول و مولی دیده است؟ http://sheretanz.mihanblog.com/post/391 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/1397829.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p><font size="4" face="Mihan-Yekan">آن موتور داری که کیفِ بنده را قاپیده است<br> گوییا در ظلمتِ شب، گربه را خز دیده است</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Yekan">چون که کیفِ چرمی‌ام زیبا و شیک و پیک بود<br> ظاهرِ زیبایش آن بیچاره را گولیده! است</font></p><br></div> text/html 2018-11-13T06:35:39+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی در فضیلت زیرمیزی! http://sheretanz.mihanblog.com/post/390 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/1397822.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">نائب‌رئیس جامعه جرّاحان: «تا زمانی که تعرفه‌ها ناعادلانه باشد، زیرمیزی حقّ پزشکان است!»<br><br>به هر دردیست درمان، زیرمیزی!<br>شفابخشِ مریضان، زیرمیزی!<br><br>پزشکی می‌شناسم خوب و حاذق<br>که می‌گیرد فراوان، زیرمیزی!<br><br></font><br></div> text/html 2018-11-03T09:14:02+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی گفتا همه‌ش حبابه http://sheretanz.mihanblog.com/post/389 <div align="center"><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/hobab.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><p><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفتم ببین گرانی، گفتا که آن حبابه<br> گفتم نگر به سکه، گفتا جوان! حبابه</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفتم که نرخ کالا بسیار رفته بالا<br> گفتا چرا غمینی کان بی‌گمان حبابه</font></p><br></div><font size="4"> </font> text/html 2018-10-28T10:46:26+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی حالم را گرفت! http://sheretanz.mihanblog.com/post/388 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/139786.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p><font size="4" face="Mihan-Yekan">قیمتِ سیگار؛ حالم را گرفت<br> داغیِ سشوار؛ حالم را گرفت</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Yekan">تنگیِ تیشرت؛ قلبم را شکست<br> چسبیِ شلوار؛ حالم را گرفت</font></p><br></div> text/html 2018-10-20T05:54:48+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی زن زلیل! http://sheretanz.mihanblog.com/post/387 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/1397726.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">تازگی ها شده‌ام گوش به فرمان زنم<br>تا زنم دسته ی طی را نکند در بدنم<br><br>موقع خشم، خدا نیز جلودارش نیست<br>من که از ترس شدم نوکر دربست زنم<br></font><br></div> text/html 2018-10-13T06:44:32+01:00 sheretanz.mihanblog.com ملیحه میرعبدالهی در نارضایتی رشید از چهرۀ خویش و حکایت گیره‌ها! http://sheretanz.mihanblog.com/post/386 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1890049/1397721.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">یکی از عصرهای سرد پاییز<br>که بود البته پرشور و&nbsp; دل‌انگیز <br><br>«رشید» آن فخر والیبال اُستان!<br>به قول دوستان: شمشاد بستان!<br><br></font><br></div>