وب لاگ تخصصی شعر طنز tag:http://sheretanz.mihanblog.com 2020-09-17T20:57:01+01:00 mihanblog.com بی پولی 2019-01-19T09:46:09+01:00 2019-01-19T09:46:09+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/405 ملیحه میرعبدالهی ای همسر باوفای خوبمبر شوهر خود بهانه نتراشهی در پی پول، کنج جیبمبیهوده نکن تلاش و کنکاش

ای همسر باوفای خوبم
بر شوهر خود بهانه نتراش

هی در پی پول، کنج جیبم
بیهوده نکن تلاش و کنکاش


]]>
نیسان آبی 2019-01-15T09:27:51+01:00 2019-01-15T09:27:51+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/404 ملیحه میرعبدالهی آن خودروی خوف و خفن، نیسان آبیابزار جنگ تن‌ به تن نیسان آبیاز رخش هم دشوارتر باشد مهارشدارد هزاران فوت و فن، نیسان آبی

آن خودروی خوف و خفن، نیسان آبی
ابزار جنگ تن‌ به تن نیسان آبی

از رخش هم دشوارتر باشد مهارش
دارد هزاران فوت و فن، نیسان آبی


]]>
پالتو 14 ساله 2019-01-09T10:18:23+01:00 2019-01-09T10:18:23+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/403 ملیحه میرعبدالهی ای چارده‌ساله پالتوی منای رفته سرآستین و دامنای آن‌كه به‌پشت‌ورو رسیدیجر خورد‌ی و وصله‌پینه‌ایدی

ای چارده‌ساله پالتوی من
ای رفته سرآستین و دامن

ای آن‌كه به‌پشت‌ورو رسیدی
جر خورد‌ی و وصله‌پینه‌ایدی


]]>
(در گرانی مرغ!) 2019-01-05T07:53:01+01:00 2019-01-05T07:53:01+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/402 ملیحه میرعبدالهی عمرِ  دلِ خود تباه نتوانم کرددر حقّ  وی اشتباه نتوانم کردبا قلب ضعیف خویش ای مرغ عزیز!بر قیمت تو نگاه نتوانم کرد!


عمرِ  دلِ خود تباه نتوانم کرد
در حقّ  وی اشتباه نتوانم کرد
با قلب ضعیف خویش ای مرغ عزیز!
بر قیمت تو نگاه نتوانم کرد!

]]>
پینوکیو 2019-01-02T10:22:14+01:00 2019-01-02T10:22:14+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/401 ملیحه میرعبدالهی منم پینوکیوی عشق تو در ساده انگاریتو هم در سرزمینِ عاشقان روباهِ مکاری رفیقم بودی امّا نارفیقی کرده ای صد باربلاهایی که آوردی سرم را یاد می آری؟!

منم پینوکیوی عشق تو در ساده انگاری
تو هم در سرزمینِ عاشقان روباهِ مکاری

رفیقم بودی امّا نارفیقی کرده ای صد بار
بلاهایی که آوردی سرم را یاد می آری؟!


]]>
زایمان...! 2018-12-30T10:47:24+01:00 2018-12-30T10:47:24+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/400 ملیحه میرعبدالهی ما كه در صف از فشار همدگر زائیده‌ایمصبح‌ها تا شام و شب‌ها تا سحر زائیده‌ایماز فشار جمعِ مردم بارها با حال زاردر كنار دكّه‌ی «مشتی صفر» زائیده‌ایم

ما كه در صف از فشار همدگر زائیده‌ایم
صبح‌ها تا شام و شب‌ها تا سحر زائیده‌ایم

از فشار جمعِ مردم بارها با حال زار
در كنار دكّه‌ی «مشتی صفر» زائیده‌ایم


]]>
اسباب کشی 2018-12-29T07:27:08+01:00 2018-12-29T07:27:08+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/399 ملیحه میرعبدالهی پسرم جمع کن که طبق روال چشم بر هم زدیم و شد سر سالآمد از نو ، عزا گرفتن هاهی به دنبال خانه رفتن ها

پسرم جمع کن که طبق روال
چشم بر هم زدیم و شد سر سال

آمد از نو ، عزا گرفتن ها
هی به دنبال خانه رفتن ها


]]>
باجناق نامه 2018-12-18T06:45:13+01:00 2018-12-18T06:45:13+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/397 ملیحه میرعبدالهی آمدی باز از در ناسازگاری باجناقآمدی پا روی اعصابم گذاری باجناقواقعیّت را بگویم برخلاف انتظارنزد مادرزن هوایم را نداری باجناق


آمدی باز از در ناسازگاری باجناق
آمدی پا روی اعصابم گذاری باجناق

واقعیّت را بگویم برخلاف انتظار
نزد مادرزن هوایم را نداری باجناق


]]>
تاهل 2018-11-29T09:54:27+01:00 2018-11-29T09:54:27+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/393 ملیحه میرعبدالهی بر یک صنم ، مایل شدمرفتم به او نائل شدمالبته چون قابل شدمخرّم دل و خوشدل شدمبر عشق خود واصل شدمدیگر متأهل شدمبر یک صنم ، مایل شدم
رفتم به او نائل شدم
البته چون قابل شدم
خرّم دل و خوشدل شدم
بر عشق خود واصل شدم
دیگر متأهل شدم


]]>
کِی کسی در کیفِ شاعر پول و مولی دیده است؟ 2018-11-20T09:33:03+01:00 2018-11-20T09:33:03+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/391 ملیحه میرعبدالهی آن موتور داری که کیفِ بنده را قاپیده است گوییا در ظلمتِ شب، گربه را خز دیده است چون که کیفِ چرمی‌ام زیبا و شیک و پیک بود ظاهرِ زیبایش آن بیچاره را گولیده! است

آن موتور داری که کیفِ بنده را قاپیده است
گوییا در ظلمتِ شب، گربه را خز دیده است

چون که کیفِ چرمی‌ام زیبا و شیک و پیک بود
ظاهرِ زیبایش آن بیچاره را گولیده! است


]]>
در فضیلت زیرمیزی! 2018-11-13T06:35:39+01:00 2018-11-13T06:35:39+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/390 ملیحه میرعبدالهی نائب‌رئیس جامعه جرّاحان: «تا زمانی که تعرفه‌ها ناعادلانه باشد، زیرمیزی حقّ پزشکان است!»به هر دردیست درمان، زیرمیزی!شفابخشِ مریضان، زیرمیزی!پزشکی می‌شناسم خوب و حاذقکه می‌گیرد فراوان، زیرمیزی!نائب‌رئیس جامعه جرّاحان: «تا زمانی که تعرفه‌ها ناعادلانه باشد، زیرمیزی حقّ پزشکان است!»

به هر دردیست درمان، زیرمیزی!
شفابخشِ مریضان، زیرمیزی!

پزشکی می‌شناسم خوب و حاذق
که می‌گیرد فراوان، زیرمیزی!


]]>
گفتا همه‌ش حبابه 2018-11-03T09:14:02+01:00 2018-11-03T09:14:02+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/389 ملیحه میرعبدالهی گفتم ببین گرانی، گفتا که آن حبابه گفتم نگر به سکه، گفتا جوان! حبابه گفتم که نرخ کالا بسیار رفته بالا گفتا چرا غمینی کان بی‌گمان حبابه

گفتم ببین گرانی، گفتا که آن حبابه
گفتم نگر به سکه، گفتا جوان! حبابه

گفتم که نرخ کالا بسیار رفته بالا
گفتا چرا غمینی کان بی‌گمان حبابه


]]>
حالم را گرفت! 2018-10-28T10:46:26+01:00 2018-10-28T10:46:26+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/388 ملیحه میرعبدالهی قیمتِ سیگار؛ حالم را گرفت داغیِ سشوار؛ حالم را گرفت تنگیِ تیشرت؛ قلبم را شکست چسبیِ شلوار؛ حالم را گرفت

قیمتِ سیگار؛ حالم را گرفت
داغیِ سشوار؛ حالم را گرفت

تنگیِ تیشرت؛ قلبم را شکست
چسبیِ شلوار؛ حالم را گرفت


]]>
زن زلیل! 2018-10-20T05:54:48+01:00 2018-10-20T05:54:48+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/387 ملیحه میرعبدالهی تازگی ها شده‌ام گوش به فرمان زنمتا زنم دسته ی طی را نکند در بدنمموقع خشم، خدا نیز جلودارش نیستمن که از ترس شدم نوکر دربست زنم

تازگی ها شده‌ام گوش به فرمان زنم
تا زنم دسته ی طی را نکند در بدنم

موقع خشم، خدا نیز جلودارش نیست
من که از ترس شدم نوکر دربست زنم

]]>
در نارضایتی رشید از چهرۀ خویش و حکایت گیره‌ها! 2018-10-13T06:44:32+01:00 2018-10-13T06:44:32+01:00 tag:http://sheretanz.mihanblog.com/post/386 ملیحه میرعبدالهی یکی از عصرهای سرد پاییزکه بود البته پرشور و  دل‌انگیز «رشید» آن فخر والیبال اُستان!به قول دوستان: شمشاد بستان!

یکی از عصرهای سرد پاییز
که بود البته پرشور و  دل‌انگیز

«رشید» آن فخر والیبال اُستان!
به قول دوستان: شمشاد بستان!


]]>